Společenskovědní tandem

Některá z výukových témat v rámci společenských věd spolu odučíme v tandemu – tedy za velmi úzké a důkladně připravené spolupráce mezi učitelem a studentem. Nejvíc se totiž sami naučíte při učení jiných. Získáte navíc příležitost postavit se na chvíli do čela třídy, zkusit spolužáky nadchnout pro své téma a k tomu vytvořit vlastní studijní materiál, který vaší třídě zůstane až do maturity – a některým třeba pomůže ještě i po ní. Učitel si předem ověří, že se v tématu neztratíte, a bude vám neustále k dispozici jako podpora a partner při výuce.

Tandem je určitou variací na skupinové projekty a referáty, které často v praxi stejně vypracuje jeden člen týmu. Každému studentovi nabízí srovnatelný tvůrčí prostor, učiteli pak příležitost lépe každého z vás poznat při práci.

Nabídka témat k realizaci tandemu:

První ročník a 5.O

Obecná pravidla společenskovědního tandemu:

 1. Student si do 20. září zvolí téma své tandemové hodiny metodou „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, v případě nejasností se může obrátit na učitele. Po tomto termínu bude zbylým studentům téma přiděleno náhodně.

 2. Témata jsou seřazena podle pořadí, v jakém se k nim ve výuce dostaneme. Nejméně 14 dní před termínem tandemové hodiny bude stanoveno její konkrétní datum.

 3. Student připraví studijní text ve formátu maturitní práce s úvodem, vlastním textem členěným do kapitol, závěrečným shrnutím, poznámkovým aparátem a seznamem zdrojů (není třeba prohlášení, obsah, přílohy, seznamy tabulek a obrázků). Titulní list můžete stáhnout zde. Práce bude podpořena citacemi z alespoň tří odborných titulů, přičemž odborným zdrojem není Wikipedie ani anonymní weby a blogy. Minimální rozsah je stanoven na 5 000 znaků (od úvodu po závěr včetně poznámek a mezer). Doprovodné obrázky, diagramy či odkazy na videa jsou vítány a pokud jde o studentovu vlastní tvorbu, mohou nahrazovat část povinného rozsahu textu.

 4. Studijní text je třeba poslat učiteli ke kontrole alespoň pět dnů před termínem tandemové hodiny, klidně dříve. Do tří dnů po doručení učitel text zkontroluje, případně vyzve studenta k opravě (známka se v této fázi ještě nezhoršuje, výjimkou je plagiát), a domluví se studentem konzultaci, na které si rozdělí práci v tandemu. Od studenta se očekávají alespoň tři kratší výkladové vstupy (s prezentací, obrazovým doprovodem či videem) a jedna aktivizační akce pro žáky (diskuze, kvíz, pracovní list,…)

 5. Své připravené prezentační vstupy zašle student aspoň 24 hodin před začátkem hodiny učiteli, který je zapracuje do materiálů na hodinu. Vnímavý student již tuší, že při odevzdání přípravy textu na poslední chvíli bude mít v této fázi přípravy velmi napilno, proto raději plní bod 4 o něco dříve :)

 6. Hodina bude úspěšně odučena, spolužáci nadšení, student pochválen za znamenitou spolupráci, dotázán na vlastní hodnocení odvedené práce a odměněn dobrou známkou.

Kritéria hodnocení:

 1. Student odevzdal všechny materiály v požadovaném rozsahu a zúčastnil se konzultací ve stanovených termínech.

 2. Studijní text – po případné opravě – splňuje kritéria odborné práce, drží se tématu, má hlavu a patu.

 3. Výstupy určené k produkci ve třídě – po případné opravě – obsahově i vizuálně dodržují zásady prezentačního devatera.

 4. Studijní text i prezentační výstupy – po případné opravě – se opírají o řádně citované věrohodné zdroje.

 5. Student se nedopustil plagiátorství (porušení tohoto bodu znamená okamžité zrušení plánovaného tandemu a známku 5 bez možnosti opravy).

 6. Student v tandemu s učitelem úspěšně odprezentoval své téma v hodině, jeho projev byl sebevědomý, slušný a čistý, výkon svědčil o solidní orientaci v tématu.


Nesplnění některé z těchto zásad znamená snížení známky až o jeden stupeň, a to s výjimkou bodu 5. Vzhledem ke konzultacím a k možnosti opravy studijního textu i prezentace po jejich kontrole učitelem není problém s trochou píle získat pěknou známku, vše ale záleží na zodpovědnosti a přístupu každého studenta.

Mimořádné situace:

 1. Odpadne-li vyučovací hodina, na které měl být tandem realizován, automaticky se akce posouvá na nejbližší následující hodinu včetně případného suplování v režii Michala Bělky.

 2. Nemůže-li se student zúčastnit hodiny, na které měl být jeho tandem realizován, neprodleně to ohlásí e-mailem či po telefonu učiteli – co nejdříve, klidně i ve večerních hodinách. Bude-li to možné, učitel vyplní hodinu alternativním obsahem a k tandemu se vrátíme neprodleně po návratu studenta do školy. Nebude-li to možné, například kvůli pozdnímu ohlášení u předem plánované absence, téma bude odučeno a student bude muset svou povinnost plnit znovu – v jiném termínu a s jiným tématem.

 3. Dojde-li v plánovaném termínu k uzavření školy/karanténě třídy a výuce na dálku, tandem bude realizován během online hodiny.

 4. Jakékoli potíže a komplikace je potřeba hlavně včas komunikovat – všichni jsme lidé, domluvit se dá ledacos, ale nelze spoléhat na bezbřehou toleranci na straně učitele, pokud student sám nemá zájem problémy řešit.